top of page

CLB

De folder van het CLB vindt u hier.

Nieuwen Bosch Basisschool werkt samen met:

Vrij CLB regio Gent

Halvemaan 96

9040 Sint-Amandsberg

Telefoonnummer: 09 277 84 00

Mailadres: basis@vclbgent.be

Onze CLB medewerker: nona.debergh@vclbgent.be

Openingsuren CLB:

Het CLB is elke werkdag open van 08.30 tot 16.30 uur. In samenspraak met de CLB-verantwoordlijke kan er dienstverlening zijn op een ander tijdstip (indien dit niet anders mogelijk blijkt).

CLB Chat:

Op vakantiedagen en na de openingsuren is het CLB bereikbaar via www.clbchat.be

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een CLB

DiverGENT

Alle info omtrent DiverGent kan u bekomen via het CLB verbonden aan de school.

Via de website: www.diver

gent.gent

Nieuwen Bosch werkt samen met DiverGent

DiverGent is er enerzijds voor leerlingen met attesteringstype basisaanbod (BA), type 3 en type 9, met specifieke onderwijsbehoeften en anderzijds voor de ondersteuning van leerkrachten en scholen met zorgvragen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in de regio Gent.

Voor de leerlingen met attesteringstype 2, type 4, type 6 en type 7 kan je ondersteuning aanvragen bij het expertisenetwerk van de school.

Scholen werken samen met ondersteunings- en expertisenetwerken

Logopedie

Verdere info kan u bekomen via het CLB, uw logopedist of de zorgcoördinatoren.

Bij voorkeur in het kabinet van de logopedist

Een logopedische behandeling gaat bij voorkeur door in het kabinet van de logopedist. Als u echter in de onmogelijkheid bent zich te verplaatsen, kan u dit bespreken met uw logopedist.

Op school

Uw kind kan logopedie op school krijgen indien de vraag uitgaat van de ouder en indien alle partijen (school, CLB, logopedist) hiermee akkoord gaan.

Er wordt op onze school per kind maximum een half uur logopedie per week toegestaan. Logo kan niet tijdens de lesuren en de korte speeltijden in voor- of namiddag.

Nieuwen Bosch werkt samen met logopedisten

Revalidatie

Verdere info kan u bekomen via het CLB, het revalidatiecentrum of de zorgcoördinatoren.

We trachten dit tot een minimum te beperken. Ouders wordt aangeraden revalidatie zo veel mogelijk na de schooluren te plannen. Soms moet de revalidatie wel tijdens de schooluren plaatsvinden omdat: 

. het anders niet haalbaar is voor de ouders; 

. dit de beste oplossing voor de leerling is (omdat therapie na schooltijd té zwaar zou zijn bijvoorbeeld).

Afwezigheid van de leerling in het gewoon onderwijs : max. 150 min/week.

De school en het revalidatiecentrum stellen een revalidatiedossier samen dat bestaat uit :

 

1. in geval van revalidatie na ziekte of ongeval:

1) een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de schooluren moet plaatsvinden.

2) een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt. 3) een advies, geformuleerd door het CLB in samenspraak met de klassenraad en de ouders, dat motiveert waarom revalidatie tijdens de schooluren vereist is.

4) een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

2. in geval van behandeling van een stoornis vastgesteld via officiële diagnose:

1) een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de schooluren moet plaatsvinden.

2) In het buitengewoon onderwijs : het inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs.

3) een advies, geformuleerd door het CLB in samenspraak met de klassenraad en de ouders, dat motiveert waarom de problematiek van die aard is dat het wettelijke zorgbeleid van de school daarop geen antwoord kan geven.

4) een samenwerkingsovereenkomst tussen de verstrekker en de school. Op het einde van het schooljaar bezorgt de revalidatieverstrekker een evaluatieverslag aan de directie van de school en aan het CLB. Dit verslag maakt deel uit van het revalidatiedossier. 

5) een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag uit 4).

Nieuwen Bosch werkt samen met revalidatiecentra

Kompanjon

Studenten komen wekelijks bij het gezin thuis en helpen je kind bij het schoolwerk en de opvoeding. De student komt je kind helpen met huiswerk, taal en rekenen, leren studeren.
Samen kunnen ze ook een spel spelen, een boek lezen, op bezoek gaan naar de bibliotheek of de spelotheek, of het park of kunnen ze naschoolse activiteiten leren kennen.
Als ouder kan je ook meespelen en mee op stap gaan.

Verdere info kan u bekomen op hun website: www.kompanjon.be

Uilenspel

Verdere info kan u bekomen op hun website: www.uilenspel.be

Vrijwilligers van Uilenspel geven gratis huiswerkbegeleiding aan kinderen uit de derde kleuterklas, het eerste en het tweede leerjaar. 

Sint-Michiels-beweging

Verdere info kan u bekomen op hun website: www.sint-michielsbeweging.be/gent

Elke zaterdag is er Vredesklas om 14u00 waar  jongeren kinderen in nood helpen met hun huiswerk en hun taal.

Sint-Michielsbeweging

bottom of page