WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT
Vanuit de christelijke waarden wil de school de kinderen doen reflecteren over hun eigen religieuze waarden.  Als voorbeeld stelt de school de figuur van Jezus Christus centraal en haalt zij de christelijke verdieping uit de verhalende Bijbel.  Vanuit het Katholiek geloof, de historische gedachte en de traditie van de stichteres van de school, Julie Billiart, geeft de school gestalte aan vieringen, gebeds- en bezinningsmomenten.
Raak- en verschilpunten uit verschillende godsdiensten vormen samen met de christelijke liturgie en symbolen een diversiteit waarin de school het religieus beleven in de christelijke schoolomgeving mogelijk maakt.
De aandacht voor de medemens wordt geaccentueerd binnen haar pastorale werking.

WERKEN AAN EEN DEGELIJK EN SAMENHANGEND ONDERWIJSINHOUDELIJK AANBOD
Werken aan een degelijk samenhangend onderwijsaanbod is een opdracht voor het ganse team. Vanuit een positieve benadering, een positief welbevinden en door het zich inleven in de verschillende situaties van kinderen en ouders, streeft de school ernaar om alle talenten te optimaliseren. De school wil kinderen vormen tot maatschappijkritische jongeren. Daarvoor streeft zij een totale persoonsvorming én een totale ontplooiing na. Zo kan zij een goede transfer naar de maatschappij nastreven.
De school biedt een evenwichtig aanbod conform de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap die zijn vertaald in de leerplannen van het Katholiek Basisonderwijs. Dit streeft zij na door de didactische middelen creatief aan te bieden en door regelmatige (proces)evaluatie.
De vernieuwingen in het onderwijslandschap toetst de school aan de positieve werking uit het verleden. Via constante professionalisering garandeert de school de kwaliteit en de continuïteit van haar onderwijs. 
De cognitieve ontwikkeling, de socio-emotionele ontwikkeling, het uniform, het actief beleid rond straffen en belonen, de actieve werking aan een grote verbondenheid, de open visie naar leerlingen, leerkrachten en ouders, zijn de grootste kenmerken van het beleid.

WERKEN AAN EEN STIMULEREND OPVOEDINGSKLIMAAT EN AAN EEN DOELTREFFENDE DIDACTISCHE AANPAK
De school engageert zich om de verbondenheid en de verantwoordelijkheid te optimaliseren door de betrokkenheid en de positieve ingesteldheid op wat kinderen kunnen te combineren met hun sociale vaardigheden. Gebruik makend van meervoudige intelligentie kunnen de cognitieve vaardigheden en de talenten optimaal  worden ontplooid.
De school integreert maatschappelijke evoluties in haar leeromgeving op een kritische manier.
De nazorg voor de leerlingen, de ouders en het team vindt de school zeer belangrijk.

WERKEN AAN DE ONTPLOOIING VAN ELK KIND, VAN UIT EEN BREDE ZORG
De school waakt over de draagkracht van de kinderen, de ouders en het team zonder onderscheid. Op een consequente wijze probeert ze indien mogelijk de grenzen van de kinderen op een gepaste wijze te verleggen door de weerbaarheid van de kinderen te vergroten.  De ontplooiing van alle capaciteiten van de kinderen zowel binnen de school als buiten de school krijgen de nodige kansen.
De school engageert zich om respect te tonen voor de thuissituatie. Zij zorgt ervoor dat alle ouders en kinderen, ook vanuit de kansarmoede, de nodige kansen krijgen.

WERKEN AAN EEN SCHOOL ALS GEMEENSCHAP EN ALS ORGANISATIE
Met wederzijds respect stelt de school zich op als een gemeenschap van vertrouwen, betrokkenheid, openheid en transparantie waar ieder zich kan thuis voelen.
Deze gemeenschap, met een gezamenlijke visie, gaat regelmatig met elkaar in dialoog. Zo poogt zij in harmonie te informeren, te communiceren en gezien te worden.